I SAB/Wr 341/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3112102

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2021 r. I SAB/Wr 341/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anetta Makowska-Hrycyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi H.B. na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

H.B., obywatelka Ukrainy (dalej: skarżąca) wniosła skargę na bezczynność wniosła skargę na bezczynność Wojewody D. w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I z 3 listopada 2020 r. została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł. Wezwanie to zostało skarżącej doręczone w trybie fikcji doręczenia (art. 72 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.) ze skutkiem doręczenia na dzień 3 grudnia 2020 r. (k. 20 akt sądowych). Z informacji oddziału finansowego tut. Sądu wynika, że wpis sądowy nie został uiszczony (k. 22 akt sądowych)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest m.in. skarga. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata (art. 220 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a.). W przypadku wniesienia skargi przewodniczący wzywa skarżącego, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, o której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu prze sąd (art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.).

Z akt sądowych sprawy wynika, że skarżąca nie uiściła wpisu pomimo wezwania. Wezwanie (za pośrednictwem operatora pocztowego) do uiszczenia wpisu, mimo dwukrotnego awizowania (19 listopada 2020 r. i 27 listopada 2020 r.) zostało zwrócone Sądowi jako niepodjęte w terminie. Skutek doręczenia wezwania nastąpił z dniem 3 grudnia 2020 r. - stosownie do reguły z art. 73 § 4 p.p.s.a. W tej sytuacji termin na wykonanie wezwania upłynął w dniu 10 grudnia 2020 r. (czwartek). Wpis nie został uiszczony, o czym świadczy informacja z oddziału finansowego tut. Sądu z 17 grudnia 2020 r. (k. 22 akt sądowych).

W tym stanie rzeczy Sąd skargę odrzucił na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.