Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 lutego 2006 r.
I SAB/Wr 2/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Katarzyna Borońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 30 grudnia 2004 r. T. K. wniósł skargę na bezczynność naczelnika Urzędu Skarbowego W.-K. W skardze zawarto wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania; w formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący sprecyzował, że chodzi o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz o ustanowienie radcy prawnego. Postanowieniem z dnia 5 września 2005 r., sygn. akt I SAB/Wr 2/05, wydanym na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego, Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, zaś postanowieniem z dnia 12 grudnia 2005 r. sygn. akt I FZ 569/05 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na powyższe postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W wykonaniu zarządzenia z dnia 4 stycznia 2006 r. skarżącego wezwano pismem z dnia 9 września 2005 r. do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100,- zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie skarżący odebrał osobiście w dniu 11 stycznia 2006 r., a zatem 7- dniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął 18 stycznia 2006 r. Jednakże do chwili obecnej T. K. nie uiścił należnego wpisu od skargi.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 - dalej w skrócie p.s.a) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Zgodnie z art. 58 § 3 p.s.a. odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Z uwagi na powyższe Sąd postanowił, jak w sentencji.