Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3148400

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 stycznia 2021 r.
I SAB/Wr 163/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Kieres.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu A dla M. M. postanawia zwrócić Stronie skarżącej uiszczony wpis od skargi w kwocie 100,00 zł (sto złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca tytułem wpisu sądowego od skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. uiściła kwotę 100,00 zł. Postanowieniem z 26 listopada 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej w skrócie: "p.p.s.a.", sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy. W myśl zaś § 2 przywołanego przepisu postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. należy zwrócić z urzędu stronie cały uiszczony wpis.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.