Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 października 2005 r.
I SAB/Wr 10/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Katarzyna Radom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. D. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w D. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 lipca 2005 r. doręczono skarżącej wezwanie do uzupełnienia w terminie 7 dni braku skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego. Wyznaczony termin upływał w dniu 11 lipca 2005 r. Skarżąca dotychczas nie uzupełniła braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli skarga dotknięta jest powyższym brakiem strona wzywana jest do jego uzupełnienia, a nie usunięcie braku w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie skargi (art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 3 u.p.s.a).

Skarżąca pomimo prawidłowo doręczonego wezwania nie uzupełniła w zakreślonym terminie braku skargi poprzez uiszczenie należnej opłaty sądowej i z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.