Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734401

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lutego 2015 r.
I SAB/Wa 752/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Marciniak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. G., A. G., K. G., E. G. i P. G. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie nierozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz E. G., A. G., K. G., E. G. i P. G. solidarnie kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

E.G.,A.G.,K.G.,E.G. i P. G. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w sprawie wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia (...) kwietnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie wydania decyzji nadzorczej w odniesieniu do decyzji Zarządu Dzielnicy Gminy (...) z dnia (...) grudnia 1993 r., nr (...) o stwierdzeniu nabycia z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r., przez (...) Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Dzielnicy Gminy (...) położonego w (...) przy ul. (...), o powierzchni (...) m2 w części stanowiącej dawną działkę hipoteczną nr (...).

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej umorzenie wskazując, że w sprawie w dniu (...) grudnia 2014 r., została wydana decyzja nr (...), co czyni bezzasadnym zarzut bezczynności w sprawie.

Niezależnie od powyższego, Sąd zwrócił się do skarżących, o wskazanie czy w związku z wydaną decyzją z dnia (...) grudnia 2014 r., podtrzymują skargę na bezczynność. W odpowiedzi w nadesłanym piśmie z dnia 26 stycznia 2015 r., (k- 14) skarżący oświadczyli, iż cofają skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie wniesionej do sądu skargi oznacza rezygnację strony z kontynuowania postępowania sądowoadminstracyjnego i stanowi ono urzeczywistnienie zasady dyspozycyjności, umożliwiającej stronie rozporządzanie przedmiotem tego postępowania w ramach przysługujących jej na mocy obowiązujących przepisów uprawnień procesowych (por. B. Dauter (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, s. 159).

Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W przedmiotowej sprawie, powodem cofnięcia skargi przez skarżących było wydanie przez Kolegium w dniu (...) grudnia 2014 r. decyzji nr (...), którą rozpoznano wniosek skarżących o ponowne rozpoznanie sprawy.

Mając na uwadze powyższe, w zaistniałym stanie faktycznym i prawnym Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy, postanowił jak w sentencji. O zwrocie wpisu sądowego od skargi orzeczono w punkcie drugim sentencji postanowienia w trybie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.