I SAB/Wa 661/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

I SAB/Wa 661/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753743

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2015 r. I SAB/Wa 661/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. Z. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

H. Z. wniosła skargę na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.

Zarządzeniem z dnia 20 listopada 2014 r. wnoszący skargę radca prawny J.B. został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.) przez nadesłanie pełnomocnictwa upoważaniającego go do reprezentowania H. Z. przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca ww. zarządzenie została doręczona w dniu 2 grudnia 2014 r. (k. 1 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na mocy art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie przesyłkę zawierającą wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie pełnomocnictwa upoważniającego radcę prawnego J. B. do reprezentowania skarżącej doręczono w dniu 2 grudnia 2014 r. Termin do wykonania powyższego zarządzenia upłynął zatem w dniu 9 grudnia 2014 r.

W wyznaczonym terminie strona skarżąca nie wykonała zarządzenia Sadu i nie nadesłała pełnomocnictwa.

Z powyższych względów, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.