Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777652

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 lipca 2015 r.
I SAB/Wa 632/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Durzyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia G. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 632/14 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 632/14 w sprawie ze skargi A. Z. i G. Z. na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie nabycia prawa własności. postanawia

1.

odrzucić zażalenie;

2.

zwrócić skarżącemu uiszczony wpis od zażalenia w kwocie 100 (słownie: sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt I SAB/Wa 632/14 odrzucił skargę kasacyjną G. Z. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 r., którym odrzucono skargę A. Z. i G. Z. na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. (...) o pow. (...) ha położonej przy ul. (...) w M. w prawo własności.

Na powyższe postanowienie z dnia 2 czerwca 2015 r. skarżący G. Z. wniósł sporządzone przez siebie zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W myśl przepisu art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej jako p.p.s.a.) zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Z akt sprawy nie wynika by G. Z. był sędzią, prokuratorem, notariuszem albo profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych, a tylko w takim przypadku nie miałby w sprawie niniejszej zastosowania przywołany wyżej art. 194 § 4 tej ustawy.

Zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym (art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.). Skoro skarżący wniósł sporządzone osobiście zażalenie nie będąc do tego uprawnionym, to zażalenie takie - jako niedopuszczalne - należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.