Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786249

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 listopada 2014 r.
I SAB/Wa 571/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Maciejuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. V. i A. B. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić skarżącym J. V. i A. B. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie solidarnie kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

J. V. i A. B., reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) września 2013 r., którym cofnięto złożony w dniu (...) marca 2012 r. wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia (...) stycznia 2001 r., nr (...) orzekającej o stwierdzeniu nieważności decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia (...) lutego 1952 r. utrzymującej w mocy orzeczenie administracyjne Prezydium Rady Narodowej w W. z dnia (...) października 1951 r. odmawiające dotychczasowym właścicielom przyznania prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości (...) położonej przy ul. (...) hip. (...) i stwierdzające, że wszystkie budynki położone na powyższym gruncie przeszły na własność Skarbu Państwa.

Pismem z dnia (...) października 2014 r. pełnomocnik skarżących cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierzałoby to do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, wówczas sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne.

W niniejszej sprawie nie zachodzą wymienione okoliczności. Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.