Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894598

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 marca 2011 r.
I SAB/Wa 55/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Gdesz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym sprawy ze skargi R. L., M. S., E. L. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.