Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1827275

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2014 r.
I SAB/Wa 538/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Chaciński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. V. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić skarżącemu A. V. kwotę 100,00 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

A. V., reprezentowany przez radcę prawnego M. F., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia (...) września 2014 r. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...).

Z uwagi na wydanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju decyzji z dnia (...) września 2014 r., nr (...), radca prawny M. F., działający w imieniu skarżącego, pismem z dnia (...) października 2014 r. cofnął skargę i wniósł o umorzenie postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Zgodnie z brzmieniem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącego pismem z dnia (...) października 2014 r. cofnął przedmiotową skargę, a Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 oraz art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.