Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1828324

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 lutego 2013 r.
I SAB/Wa 527/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Lenart.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. G. i k.c. o uzupełnienie postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 527/12 w sprawie ze skargi M. G. i k.c. na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia odmówić uzupełnienia postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 527/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie umorzył postępowanie sądowe ze skargi M. G. i k.c. na bezczynność Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie rozpoznania zażalenia, w związku z cofnięciem przez skarżących skargi oraz orzekł o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego.

Pismem z dnia 15 stycznia 2013 r. skarżący wystąpili o uzupełnienie uprzednio wskazanego orzeczenia o rozstrzygnięcie w zakresie kosztów sądowych zastępstwa prawnego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Stosowanie do art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) strona może w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku z urzędu - a gdy wyroku nie doręcza się stronie od dnia ogłoszenia zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia. Przepis ten, przez odpowiednie stosowanie, dotyczy także postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 166 p.p.s.a.).

Natomiast zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

W postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, stanowiącymi sądy pierwszej instancji obowiązuje zasada, zgodnie z którą zwrot kosztów postępowania może nastąpić jedynie na rzecz skarżącego i tylko w sytuacji, gdy skarga została uwzględniona.

Natomiast w przypadku cofnięcia skargi przez skarżącego sąd orzeka, zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. o zwrocie wpisu uiszczonego od wniesionego pisma.

W niniejszej sprawie sąd umorzył postępowanie sądowe na skutek wycofania skargi przez stronę skarżącą, na podstawie art. 161 § pkt 1 p.p.s.a., w związku z czym nie zasądził zwrotu kosztów postępowania sądowego, lecz jedynie zwrot wpisu uiszczonego od cofniętej skargi.

Wskazać także należy, że w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 170/12, którą powołali skarżący sąd umorzył postępowanie z przyczyny określonej w art. 161 § 1 pkt 3, tj. postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe, a nie z przyczyny określonej w pkt 1 tego przepisu, czyli w związku z cofnięciem skargi - jak to miało miejsce w niniejszej sprawie.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 157 w zw. z art. 166 oraz art. 200 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.