Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856198

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 października 2013 r.
I SAB/Wa 517/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Gdesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.B. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28 sierpnia 2013 r. J. B., reprezentowany przez radcę prawnego A. R., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie rozpoznania odwołań od decyzji Prezydenta (...) z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) oraz nr (...).

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. przedmiotowa skarga została, na podstawie art. 57 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, rozdzielona na dwie skargi: skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji Prezydenta (...) z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) (sygn. akt I SAB/Wa 516/13) i skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w (...) w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji Prezydenta (...) z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...) (sygn. akt I SAB/Wa 517/13).

Pismem z dnia 10 października 2013 r. sygn. akt I SAB/Wa 517/13 skarżący cofnął skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w sprawie rozpoznania odwołania od decyzji Prezydenta (...) z dnia (...) lipca 2012 r. nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Zgodnie z brzmieniem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie skarżący pismem z dnia 10 października 2013 r. cofnął przedmiotową skargę, a Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.