Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1826679

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 września 2015 r.
I SAB/Wa 496/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej W. E. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 listopada 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 496/13 wydanego w sprawie ze skargi W. E. na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 listopada 2013 r., sygn. akt I SAB/Wa 496/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę W. E. na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.

Odpis nieprawomocnego postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 4 grudnia 2013 r.

W dniu 2 stycznia 2014 r. W. E. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od powołanego postanowienia sporządzoną osobiście skargę kasacyjną.

Pismem z dnia 4 marca 2015 r. W. E. została wezwania do wskazania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, czy spełnia przesłanki z art. 175 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.).

Wobec bezskuteczności powyższego wezwania pismem z dnia 13 maja 2015 r. W. E. ponownie została wezwania do wskazania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej, czy spełnia przesłanki z art. 175 p.p.s.a. Wezwanie to zostało doręczone W. E. w dniu 24 lipca 2015 r. i pozostało bez odpowiedzi.

.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną.

W myśl art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego z zastrzeżeniem § 2 i § 3 ww. przepisu.

O treści powołanych przepisów skarżąca została pouczona przy doręczeniu odpisu powołanego postanowienia z dnia 12 listopada 2013 r. wraz z uzasadnieniem, jak również w pismach z dnia 4 marca 2015 r. oraz z dnia 13 maja 2015 r.

W okolicznościach przedmiotowej sprawy zauważyć należy, że W. E. skargę kasacyjną sporządziła osobiście, a z akt sprawy nie wynika, iż skarżąca jest adwokatem lub radcą prawnym. Ponadto skarżąca nie wykazała, że spełnia przesłanki z § 2 p.p.s.a. dające uprawnienie do osobistego sporządzenia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.