Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1828322

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 lutego 2013 r.
I SAB/Wa 481/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Aneta Wirkowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata sprawie ze skargi J. S. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 311/11 postanawia odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

J. S., pismem z dnia 2 listopada 2012 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 311/11 oddalającego skargę J. S. na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku celowego.

Zarządzeniem z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczony został termin rozprawy na dzień 20 lutego 2013 r. O terminie rozprawy zawiadomiona zaś została m.in. adwokat K. G., pełnomocnik skarżącej wyznaczony w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 311/11.

W dniu 18 lutego 2013 r. do Sądu wpłynął, złożony na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy, wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątkowym i uzyskiwanych dochodach wynika, że wnioskodawczyni prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, utrzymuje się ze świadczeń z pomocy społecznej i poza (...) domu o pow. (...) m2 nie posiada żadnego majątku, oszczędności, ani przedmiotów wartościowych. W uzasadnieniu wniosku skarżąca podkreśliła, że jest osobą bardzo schorowaną oraz że znajduje się trudnej sytuacji materialnej.

W tym stanie sprawy stwierdzono, co następuje:

W myśl art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Jak wynika z analizy akt, postanowieniem z dnia 3 lutego 2012 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 311/11 w sprawie ze skargi J. S. na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku celowego, przyznano skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale 7 sędziów z dnia 2 grudnia 2010 r., sygn. akt II GPS 2/10 stwierdził zaś, że "prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub ustanowienia adwokata (radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) przyznane stronie w sprawie ze skargi, na podstawie art. 244 i art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, obejmuje postępowanie ze skargi o wznowienie postępowania w tej sprawie" (LEX nr 668584, M. Prawn. 2011/1/2).

Z powyższego wynika zatem, że prawo pomocy przyznane skarżącej w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 311/11 obejmuje również postępowanie w niniejszej sprawie dotyczącej wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 311/11. Innymi słowy prawo pomocy przyznane skarżącej postanowieniem z dnia 3 lutego 2012 r. nie wygasło wraz z zakończeniem postępowania wszczętego skargą na bezczynność Burmistrza Miasta S. W niniejszej sprawie w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem z dnia 22 czerwca 2012 r., sygn. akt I SAB/Wa 311/11, skarżąca uprawniona jest do pomocy prawnej pełnomocnika z urzędu przyznanego jej w sprawie, której dotyczy skarga o wznowienie postępowania. Nie ulega zatem wątpliwości, że brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącej złożonego w dniu 18 lutego 2013 r.

Wskazać przy tym trzeba, że podstawy do skutecznego ubiegania się o ustanowienie kolejnego pełnomocnika z urzędu nie daje fakt wypowiedzenia przez stronę pełnomocnictwa wyznaczonemu z urzędu pełnomocnikowi, czy też domaganie się jego zmiany. Podkreślić należy, że przyznanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika nie obejmuje uprawnienia do wyznaczenia określonego pełnomocnika. O wyznaczeniu danej osoby na pełnomocnika z urzędu decyduje właściwa korporacja zawodowa. Przy czym zgodnie z art. 244 § 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli strona wskazała we wniosku określonego adwokata, właściwa okręgowa rada adwokacka, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem, wyznaczy adwokata wskazanego przez stronę. Do właściwej rady należy również kierować wszelką korespondencję dotyczącą osoby ustanowionego pełnomocnika, w tym także dotyczącą jego zmiany.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że w sprawie nie zaistniały przesłanki uzasadniające uwzględnienie wniosku skarżącej i przyznanie jej prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

W tej sytuacji w oparciu o powołane wyżej przepisy oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.