Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856195

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 października 2013 r.
I SAB/Wa 430/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Gdesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.P. na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. P.wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 23 lipca 2013 r. na bezczynność Prezydenta (...) w sprawie rozpoznania wniosku z dnia 29 maja 2013 r. dotyczącego przyznania pomocy materialnej na drugie półrocze 2013 r.

Wobec braku w aktach administracyjnych sprawy zażalenia, o którym stanowi art. 37 § 1 k.p.a., pismami z dnia 5 września 2013 r. skarżąca oraz organ zostali wezwani do wskazania, czy przed wniesieniem skargi na bezczynność Prezydenta (...) skarżąca wystąpiła z zażaleniem do organu wyższego stopnia stosownie do powołanego przepisu.

Z pism stanowiących odpowiedź na wezwania wynika, że skarżąca przed wniesieniem do Sądu niniejszej skargi na bezczynność Prezydenta (...) nie wyczerpała trybu przewidzianego w art. 37 § 1 k.p.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu administracji wyższego stopnia, a jeśli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Według art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sprawy należy wskazać, że wyczerpanie przez skarżącą trybu określonego w art. 37 § 1 k.p.a., poprzez uprzednie wystąpienie z zażaleniem do organu wyższego stopnia, warunkowało złożenie skargi na bezczynność do Sądu. Z akt sprawy wynika natomiast, iż przed wniesieniem do Sądu opisanej skargi na bezczynność Prezydenta (...) skarżąca ie wystąpiła z zażaleniem stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a., co czyni tę skargę niedopuszczalną.

Z tego względu Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.