Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777640

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 lipca 2015 r.
I SAB/Wa 409/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Kosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Ł. na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość za nieruchomość postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

M. Ł. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezydenta (...) w związku z brakiem rozpoznania jego wniosku o odszkodowanie za nieruchomość położoną w W. przy ul. (...), ozn. nr hip. (...) (dawniej hip. nr (...), działka nr (...).

W odpowiedzi na ww. skargę, Prezydent (...) w swoim piśmie z dnia 21 maja 2015 r. poinformował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, że decyzją nr (...) z dnia (...) marca 2015 r. ustalił odszkodowanie za ww. nieruchomość.

W dniu 23 czerwca 2015 r. do Sądu wpłynęło pismo skarżącego, którym poinformował on Sąd, iż w związku z załatwieniem sprawy przez organ, wycofuje on swoją skargę na bezczynność Prezydenta (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a." skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie zaś z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W niniejszej sprawie Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i postanowił umorzyć postępowanie sądowe.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.