Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1827273

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2014 r.
I SAB/Wa 395/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowanie postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) czerwca 2014 r. A. G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Starosty (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowanie.

W odpowiedzi na skargę Starosta (...) wniósł o jej odrzucenie.

Zarządzeniem z dnia 11 września 2014 r. skarżąca została wezwana do wskazania czy przed wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wyczerpała środki zaskarżenia. Powyższe zarządzenie zostało doręczone skarżącej w dniu 25 września 2014 r. i pozostało bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 3 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t.Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekle prowadzone postępowanie w przypadkach określonych w pkt 1-4a art. 3 § 2 p.p.s.a., ale też z mocy art. 52 § 2 p.p.s.a., ograniczona - do skarg po wyczerpaniu środków zaskarżenia, a zatem na rozstrzygnięcie podjęte w sprawie administracyjnej, przez organ drugiej instancji.

Zgodnie z treścią art. 37 § 1 k.p.a. na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli takiego organu nie ma - wezwanie do usunięcia naruszonego prawa.

Sąd administracyjny jest związany wskazanym w skardze przedmiotem zaskarżenia. W niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 11 września 2014 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do wskazania, czy przed wniesieniem przedmiotowej skargi zostały wyczerpane środki zaskarżenia wynikające z ww. przepisów. Pomimo upływu 7 dniowego terminu skarżąca nie wskazała czy przed wniesieniem skargi wyczerpała tryb wynikający z art. 37 k.p.a.

Powyższe oznacza, że brak dowodu na okoliczność, iż skarżąca przed wniesieniem niniejszej skargi wyczerpała środki zaskarżenia wynikające z treści art. 37 § 1 k.p.a., co czyni jej skargę niedopuszczalną.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Do przyczyn tych zalicza się m.in. sytuację, gdy skarga została wniesiona bez uprzedniego wyczerpania zaskarżenia na drodze administracyjnej. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę postanowieniem i odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.