Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856194

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2013 r.
I SAB/Wa 379/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. W., D. K., A. K. i U. K. na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia odrzucić skargę D. K., A. K. i U. K.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) sierpnia 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga W. W. D. K., A. K. i U. K. na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość.

W uzasadnieniu skargi skarżący wskazali, iż w dniu (...) lutego 2010 r. wystąpili do Prezydenta (...) z wnioskiem o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości położonej w (...) przy ul. (...)(...) (obecnie (...)(...)) i do dnia wniesienia skargi do sądu skarżący nie otrzymali rozstrzygnięcia w tej sprawie do czego organ jest zobowiązany na mocy art. 35 § 1-3 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę organ wskazał, iż w piśmie z dnia (...) lipca 2013 r. strony zostały poinformowane o konieczności dołączenia do akt sprawy oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających następstwo prawne po dawnym właścicielu przedmiotowej nieruchomości pod rygorem zawieszenia postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 37 k.p.a. na niezałatwienie sprawy przez organ administracji publicznej w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 ustawy lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Stosownie do art. 52 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one stronie skarżącej w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

Skoro D. K., A. K. i U. K. przed wniesieniem skargi do Sądu przysługiwało zażalenie do organu wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy w terminie przez organ - Prezydenta (...), z czego D. K., A. K. i U. K. - jak wynika z akt sprawy - nie skorzystali, to ich skargę jako niedopuszczalną należało odrzucić, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Fakt odrzucenia skargi nie zamyka ww. skarżącym drogi do ponownego wystąpienia ze skargą na bezczynność organu administracyjnego po wyczerpaniu trybu określonego w art. 37 k.p.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.