Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1786238

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 listopada 2014 r.
I SAB/Wa 354/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Kołtun-Kulik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. i J. W. na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. W. i J. W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia (...) maja 2014 r. na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wobec niejednoznacznego wskazania czego skarga dotyczy, Sąd pismem z dnia (...) września 2014 r. wezwał skarżących do sprecyzowania skargi poprzez wskazanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przedmiotu skargi, tj. czy skarga dotyczy: bezczynności Ministra Administracji i Cyfryzacji w rozpoznaniu zażalenia z dnia (...) maja 2014 r. na bezczynność Wojewody (...) we wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę L. własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. (...), czy też skarga dotyczy pisma Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (...) maja 2014 r. znak (...) o przekazaniu do (...) Urzędu Wojewódzkiego wniesionego w trybie art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zażalenia z dnia (...) maja 2014 r. na bezczynność Wojewody (...).

Wezwanie zostało doręczone skarżącym w dniu 6 października 2014 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej sprecyzowanie upłynął w dniu 13 października 2014 r. W wyznaczonym terminie braki skargi nie zostały uzupełnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy, Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wezwaniem z dnia 29 września 2014 r. skarżący zostali wezwani do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej sprecyzowanie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Skarżący w wyznaczonym terminie nie wykonali wezwania Sądu. Z treści skargi nie wynika natomiast jednoznacznie, w rozpoznaniu jakiego pisma, czy też w dokonaniu jakiej czynności Minister Administracji i Cyfryzacji pozostaje bezczynny. Powyższe powoduje brak możliwości dokonania dalszych ustaleń w zakresie dopuszczalności skargi, w tym stwierdzenie, czy przed wniesieniem skargi wyczerpane zostały środki zaskarżenia.

Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 57 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.