Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3013595

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
I SAB/Wa 341/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Falkiewicz-Kluj.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. L., B. N., A. N., E. O., M. W. (1), J. N., M. W. (2), E. P., J. R., K. W., A. M., A. W., H. W., D. G. i H. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) maja 2019 r. P. L., B. N., A. N., E. O., M. W. (1), J. N. M. W. (2), E. P., J. R., K. W., A. M., A. W., H. W., D. G. i H. M. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na przewlekłość postępowania wszczętego wnioskiem z dnia (...) lutego 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o odszkodowaniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w (...) Nr (...) z dnia (...) marca 1956 r., za nieruchomość położona w G., o łącznej powierzchni (...) ha (...) m2.

Wezwaniem z (...) lipca 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżących do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podanie imion i nazwisk skarżących wraz z ich numerami PESEL oraz złożenie oryginałów bądź poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw do reprezentowania skarżących przed sądami administracyjnymi - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przy piśmie z dnia (...) lipca 2019 r. skarżący oświadczyli, że cofają skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi zostało doręczone pełnomocnikowi skarżących (...) lipca 2019 r. Braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Dlatego orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.