Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721620

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 września 2019 r.
I SAB/Wa 336/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o wszczęcie negocjacji w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić skarżącej spółce (...) z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

(...) pismem z dnia (...) maja 2019 r. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o wszczęcie negocjacji w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie i wskazał, że podjęcie negocjacji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania ma charakter cywilnoprawny i dopiero po ich zakończeniu następuje procedowanie w trybie administracyjnym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Na wstępie wyjaśnić należy, że merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot, oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejś z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co w konsekwencji prowadzi do jej odrzucenia.

Zakres kognicji sądu administracyjnego określa art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.". Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. orzekanie w sprawach na decyzje administracyjne, postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty i postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi uczyniono prowadzenie negocjacji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną pod drogę nieruchomość, które ma charakter cywilnoprawny i nie podlega kognicji sądownictwa administracyjnego.

Momentem, od którego uzależnione jest procedowanie na podstawie przepisów k.p.a. jest moment zakończenia negocjacji w trybie cywilnoprawnym. W takim przypadku następuje procedowanie w trybie administracyjnym i od tego momentu powinna być dokonywana ocena ewentualnej bezczynności organu dotycząca niezałatwienia sprawy w terminie.

Powyższe oznacza, że skarga spółki (...) wniesiona do tut. Sądu jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i 6 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.