Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851821

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 sierpnia 2014 r.
I SAB/Wa 328/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Szmydt.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. Z. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania wznowieniowego postanawia: na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt I SAB/Wa 327/14 i I SAB/Wa 328/14 oraz prowadzić je pod sygnaturą I SAB/Wa 327/14.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.