Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1940755

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2010 r.
I SAB/Wa 301/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Gdesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. L. na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji postanawia umorzyć postępowania sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 1 października 2010 r. R. L. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody (...) z dnia (...) marca 2009 r. nr (...) orzekającej o prawie do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną przez M. i B. małż. L. poza obecnymi granicami RP tj. w miejscowości Z. woj. (...).

W odpowiedzi na skargę Minister Skarbu Państwa wskazał, że organ nie pozostaje w bezczynności, gdyż w dniu (...) października 2010 r. wydał decyzję nr (...), mocą której uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) -dalej p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe.

W niniejszej sprawie skarżący złożył skargę na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody.

Jak wynika z akt sprawy, w dniu (...) października 2010 r. organ wydał decyzję którą uwzględnił odwołanie skarżącego.

Podkreślić należy, że w sprawach ze skargi na bezczynność organów administracji publicznej Sąd orzeka według stanu prawnego i faktycznego istniejącego w dacie orzekania. W świetle powyższego rozpatrywanie skargi na bezczynność w sytuacji, gdy organ po wniesieniu skargi do sądu wyda akt, czyni postępowanie bezprzedmiotowym. Sąd bowiem, skoro organ w bezczynności już nie pozostawał, nie może zastosować trybu przewidzianego w art. 149 p.p.s.a., tj. w przypadku uznania zasadności skargi zobowiązać organ do wydania w zakreślonym terminie decyzji w sprawie.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.