Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856193

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 października 2013 r.
I SAB/Wa 288/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis.

Sędziowie WSA: Dariusz Pirogowicz (spr.), Joanna Skiba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2013 r. sprawy ze skargi A. G. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 31 maja 2013 r. E. Z. i A. G. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za położony w W. grunt zajęty pod drogę publiczną - ul. (...), stanowiący działki ew. nr (...) w obrębie (...) o pow. (...) m2 i nr (...) w obrębie (...) o pow. (...) m2

W odpowiedzi na skargę Prezydent W. wniósł o jej oddalenie.

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2013 r. sygn. akt I SAB/Wa 288/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę E. Z. Natomiast pismem z 16 października 2013 r. A.G. cofnął swoją skargę, uznając sprawę za "nieaktualną" a to wobec wydania przez Prezydenta W. (...) września 2013 r. decyzji nr (...) w przedmiocie o ustaleniu odszkodowania za ww. nieruchomość.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i prawnie skuteczne.

W tej sytuacji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.