Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890540

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 listopada 2012 r.
I SAB/Wa 265/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis (spr.).

Sędziowie WSA: Emilia Lewandowska, Dariusz Pirogowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2012 r. sprawy ze skargi K. P. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.