I SAB/Wa 260/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807295

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lutego 2016 r. I SAB/Wa 260/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Chaciński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. S. z dnia (...) października 2015 r., o wyłączenie Sędziów Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie ze skargi P. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji nr (...) postanawia na podstawie art. 20 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - odrzucić wniosek.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.