Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2821392

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 listopada 2016 r.
I SAB/Wa 246/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Żmich (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w (...) za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanawia: na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt: I SAB/Wa 246/16 i SAB/Wa 241/16 oraz prowadzić je pod sygn. akt I SAB/Wa 241/16

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.