Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 789604

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 r.
I SAB/Wa 24/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Dariusz Pirogowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W.W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. W. na bezczynność Rady Gminy O. w przedmiocie rozpoznania skargi na działalność organu postanawia przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W.

Uzasadnienie faktyczne

W. W. wnioskiem z dnia 4 stycznia 2011 r. (zawartym w skardze), uzupełnionym wnioskiem z dnia 26 stycznia 2011 r., wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze swojej skargi na bezczynność Rady Gminy O., w przedmiocie rozpoznania wniesionej przez niego skargi na działania wójta tejże gminy.

W uzasadnieniu wniosku skarżący powołał się na swoją złą sytuację finansową, gospodarczą i zdrowotną. Prowadzi on gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Jest osobą w podeszłym wieku i schorowaną. Przeszedł m.in dwie operacje kręgosłupa, z czym wiąże się obecnie konieczność uczestnictwa w zabiegach rehabilitacyjnych i częstych wyjazdach na badania i konsultacje lekarskie. Dochody wspólnego gospodarstwa domowego małżonków stanowią: renta skarżącego w kwocie ok.(...) złotych oraz emerytura jego żony w kwocie ok. (...) złotych. Są one w całości wydatkowane na opłatę mediów, zakup leków, żywności, odzieży i innych rzeczy pierwszej potrzeby. Z ww. powodów nie stać go na pokrycie w ramach własnych możliwości kosztów sądowych oraz kosztów ustanowienia w sprawie adwokata z wyboru. Rodzina posiada, zgodnie z oświadczeniem, mieszkanie o pow. (...) m 2 i ugorującą nieruchomość rolną o powierzchni (...) ha przeliczeniowego. Nie posiada oszczędności ani przedmiotów wartościowych. Nie zatrudnia i nie pozostaje w innym stosunku prawnym z adwokatem lub radcą prawnym.

W tym stanie rzeczy stwierdzono co następuje.

Stosownie do art. 245 § 1 - 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym, przy czym prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, a prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. W myśl art. 246 § 1 pkt 1 i 2 powołanej ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W świetle wskazanych przez wnioskodawcę okoliczności dotyczących jego sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej uzasadniona jest ocena, że znajduje się on w sytuacji kwalifikującej do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie w sprawie profesjonalnego pełnomocnika. Uzyskiwane w dwuosobowym gospodarstwie domowym dochody na poziomie (...) złotych miesięcznie (w przeliczeniu na jedną osobę (...) złotych) wskazują, że nie jest on w stanie ponieść kosztów ustanowienia w sprawie profesjonalnego pełnomocnika oraz jakichkolwiek kosztów procesu bez uszczerbku utrzymania koniecznego siebie i małżonki. Ze względu zaś na stan zdrowia oraz podeszły wiek, nie jest on w stanie, w ramach własnych możliwości, poprawić swojej sytuacji ekonomicznej, np. poprzez podjęcie dodatkowego zatrudnienia czy działalności rolniczej na posiadanej nieruchomości rolnej, która obecnie ugoruje.

Tym samym spełniona została przesłanka przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym określona w art. 246 § 1 pkt 1 powołanej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.