Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1756601

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 maja 2015 r.
I SAB/Wa 225/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K., H. G., M. G., M. Z, K. G., Z. G., I. G., D. G., D. G., M. G. na bezczynność i przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji uwłaszczeniowej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

A. K., H. G., M. G., M. Z., K. G., Z. G., I. G., D. G., D. G., M. G., pismem z dnia (...) marca 2015 r. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność i przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia (...) listopada 2009 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody (...) z dnia (...) grudnia 1998 r., nr (...) o uwłaszczeniu Przedsiębiorstwa Państwowego (...) w W. działką nr (...), położoną w W. przy ul. (...).

W dniu (...) maja 2015 r. do Sądu wpłynęło natomiast pismo pełnomocnika skarżących z dnia (...) maja 2015 r. cofające skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a." skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Zgodnie zaś z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W niniejszej sprawie Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i postanowił umorzyć postępowanie sądowe.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.