Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 751920

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 listopada 2010 r.
I SAB/Wa 224/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Żmich.

Sędziowie WSA: Maria Tarnowska Bogdan Wolski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2010 r. sprawy ze skarg Z. L., J. S. i O. S. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

1.

zobowiązuje Prezydenta W. do rozpoznania wniosku K. G. z dnia 30 czerwca 2005 r. o przyznanie odszkodowania za nieruchomość położoną w W. przy ul. (...) - w terminie jednego miesiąca od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z prawomocnym wyrokiem;

2.

zasądza od Prezydenta W. na rzecz skarżących Z. L. i J. S. solidarnie kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Z. L. i J. S. wnieśli skargę na bezczynność Prezydenta W. w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w W. przy ul. (...), ozn. hip. (...) nr rej. hip. (...), działka nr (...) o powierzchni (...) m2.

Skarżący wystąpili o wyznaczenie Prezydentowi W. trzydziestodniowego terminu na załatwienie sprawy i wnieśli o zasądzenie na ich rzecz solidarnie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi wskazano, iż decyzją z dnia (...) października 1964 r. Prezydium Rady Narodowej W. przyznało F. G.,

W. G., E. L., W. L. i D. L. odszkodowanie w łącznej wysokości (...) zł. Minister Infrastruktury decyzją z dnia (...) czerwca 2005 r. stwierdził nieważność wymienionej decyzji. W dniu 30 czerwca 2005 r. wniosek o przyznanie odszkodowania złożyła K. G. Wniosek ten nie został rozpoznany. Postanowieniem z dnia (...) marca 20010 r. Wojewoda (...) wyznaczył organowi pierwszej instancji termin załatwienia sprawy do 30 czerwca 2010 r. Pismem z 30 czerwca 2010 r. Prezydent W. zawiadomił strony, iż nie zdołał zakończyć postępowania w terminie wyznaczonym przez Wojewodę (...), a decyzję w sprawie wyda do 30 listopada 2010 r.

Skargę na bezczynność Prezydenta W. w opisanej na wstępie sprawie wniósł także O. S. Skarżący wskazał między innymi, iż do akt sprawy wpłynęła dokumentacja przesłana przez (...) S.A. Organ dysponuje więc materiałem pozwalającym na ocenę czy E. L. odebrał kwotę odszkodowania przyznanego decyzją z dnia (...) października 1964 r. Do załatwienia pozostaje jedyne kwestia wyliczenia zwaloryzowanej, na dzień wydania decyzji, kwoty odszkodowania. Postępowanie administracyjne toczy się od (...) lipca 2005 r., a w chwili obecnej organ nie podejmuje właściwych działań, które zapewniałyby niezwłoczne zakończenie postępowania.

W odpowiedzi na skargi Prezydent W. wniósł o ich oddalenie. Organ wyjaśnił, iż postępowanie z wniosku spadkobierców dawnych właścicieli o przyznanie odszkodowania za grunt nieruchomości położonej przy ul. (...) prowadzone jest zgodnie z art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Postanowieniem z dnia (...) marca 2010 r. Wojewoda (...) wyznaczył Prezydentowi W. termin zakończenia postępowania do dnia 30 czerwca 2010 r. Pismem z dnia 30 czerwca 2010 r. strony zostały poinformowane, iż materiał dowodowy nie daje podstawy do wydania decyzji merytorycznie kończącej postępowanie. Jednocześnie wskazano jako datę zakończenia postępowania dzień 30 listopada 2010 r.

Na rozprawie w dniu 15 listopada 2010 r. Sąd połączył sprawy dotyczące przedmiotowych skarg do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Skargi są zasadne.

Skarga wymieniona w art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: "p.p.s.a.", jest środkiem mającym na celu wyeliminowanie stanu bezczynności organu i doprowadzenie do wydania rozstrzygnięcia w sprawie administracyjnej.

Organ administracji właściwy do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy ma obowiązek działać wnikliwie, ale także szybko, posługując się przy tym możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia (art. 12 § 1 k.p.a.).

Na organie prowadzącym postępowanie spoczywa również obowiązek podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego oraz do załatwienia sprawy, mając na uwadze interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a.).

Ponadto organy administracji publicznej obowiązane są, zgodnie z art. 35 § 1 k.p.a., załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania (art. 35 § 3 k.p.a.). Wymagane jest, aby każdym przypadku niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie organ podał stronom przyczyny zwłoki i wskazał nowy termin załatwienia sprawy (art. 36 § 1 k.p.a.). Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu (art. 36 § 2 k.p.a.).

Uwzględniając powyższe przyjąć należy, iż organ prowadzący postępowanie pozostawać będzie w bezczynności w każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w terminie wyznaczonym w trybie określonym w art. 36 k.p.a. Ponadto stan bezczynności zaistnieje, jeżeli wyznaczenie przez organ nowego terminu załatwienia sprawy było następstwem opieszałości organu.

Odnosząc przedstawione wyjaśnienia do sprawy administracyjnej, której dotyczą obie skargi Sąd stwierdza, iż z akt administracyjnych wynika w szczególności, iż w 2007 r. organ wystąpił jedynie do stron postępowania o dostarczenie postanowienia o nabyciu spadku po D. S. i adresów następców prawnych tej osoby (pismo z 26 lipca 2007 r.). Postępowanie w sprawie zostało zawieszone postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2007 r. do czasu ustalenia następców prawnych D. S. i J. S. Kopia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po J. S. została przekazana do organu przy wniosku o podjęcia postępowania z dnia 27 listopada 2007 r. W dniu 21 lipca 2009 r. wpłynęło do akt pismo pełnomocnika Z. L. i J. S., przy którym przekazano kopię postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po D. S. Postępowanie w sprawie zostało podjęte w dniu (...) sierpnia 2009 r. W piśmie z 17 lutego 2010 r. organ wystąpił do (...) S.A. o udzielenie informacji w zakresie wypłaty odszkodowania na rzecz E. L. Odpowiedź Spółki, wraz z kopiami dokumentów w sprawie odszkodowania za nieruchomość przy ul. (...), wpłynęła do organu w dniu 23 marca 2010 r. W piśmie z 30 czerwca 2010 r. organ poinformował strony, iż nie było możliwie zakończenie postępowania w wyznaczonym przez Wojewodę (...) terminie, to jest do dnia 30 czerwca 2010 r. Organ jednocześnie określił termin wydania decyzji - do 31 listopada 2010 r.

Z dokumentów zgromadzonych w aktach administracyjnych wynika zatem, iż Prezydent W. nie podejmował w sprawie czynności, która zapewniłyby niezwłoczne zakończenie postępowania, co w szczególności dotyczy okresu pomiędzy datą podjęcia postępowania, a dniem sporządzenia pisma do (...) S.A.

Po uzyskaniu oczekiwanej przez organ odpowiedzi Spółki nie podjęto w sprawie dalszych czynności, a wobec tego nie można ustalić jakie jeszcze okoliczności muszą być wyjaśnione, i jakie dowody zebrane, aby możliwe było rozstrzygnięcie sprawy.

W tej sytuacji wyznaczenie terminu załatwienia sprawy do 30 listopada 2010 r. należy uznać za nieusprawiedliwione obiektywnym stanem sprawy.

Wskazane wyżej okoliczności uzasadniają zatem uwzględnienie skargi na bezczynność organu, co prowadzi do wyznaczenia Prezydentowi W. terminu załatwienia sprawy. Biorąc pod uwagę długotrwałość postępowania, Sąd uznał, że wyznaczony termin jednego miesiąca będzie odpowiedni do wydania decyzji.

Mając powyższe na względzie Sąd, na podstawie art. 149 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.

O kosztach rozstrzygnięto na podstawie art. 200 w zw. z art. 205 § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.