I SAB/Wa 187/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3011713

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r. I SAB/Wa 187/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Przemysław Żmich.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Ż., A. S. i H. M. na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość postanawia

1. umorzyć postępowanie sądowe,

2. zwrócić skarżącym solidarnie kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

M. Ż., A. S. i H. M., pismem z (...) kwietnia 2018 r. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezydenta (...), w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w (...) przy ul. (...) ozn. hip Nr (...). Jednocześnie strona skarżąca uiściła wpis od skargi w kwocie 100 złotych.

Pismem z (...) lipca 2018 r. skarżący cofnęli ww. skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zauważył, co następuje:

zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - zwany dalej p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba, że uzna je za niedopuszczalne z przyczyn wskazanych w tym przepisie, co w sprawie niniejszej nie miało miejsca. Zdaniem Sądu cofnięcie skargi należy uznać za dopuszczalne.

Wobec powyższego postępowanie sądowe należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.