Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989290

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 lutego 2009 r.
I SAB/Wa 184/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tarnowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. H., A. F., T. W., A. K., M. K., A. H., J. H. i J. H. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 23 października 2008 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga Z. H., A. F., T. W., A. K., M. K., A. H., J. H. i J. H. na bezczynność Ministra Infrastruktury w rozpatrzeniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody (...) z dnia (...) lipca 1994 r., nr (...) wydanej w przedmiocie uwłaszczenia P. (...) w W. działką nr (...) o pow. (...) m2, położoną w W. przy ul. (...).

Z akt administracyjnych organu wynika, że Minister Infrastruktury decyzją z dnia (...) października 2008 r. nr (...) rozstrzygnął sprawę, w której odmówił wszczęcia postępowania w sprawie nieważności wymienionej wyżej decyzji Wojewody.

Skoro decyzja Ministra Infrastruktury została wydana przez organ po wpłynięciu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ale przed rozpoznaniem skargi przez Sąd, należy uznać, że organ nie pozostaje już w bezczynności, a zatem postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe, jeżeli w jego toku wystąpią zdarzenia, w następstwie których przestanie istnieć sprawa sądowoadministracyjna. Taka sytuacja ma miejsce w rozpoznawanej sprawie, bowiem organ podjął czynności i wydał akt, których dotyczyła skarga wniesiona do sądu administracyjnego.

Z powyższych względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do regulacji zawartej w art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku.

Zgodnie z art. 247 powołanej ustawy prawo pomocy nie przysługuje stronie w razie oczywistej bezzasadności jej skargi. Oczywista bezzasadność skargi, w rozumieniu art. 247 tej ustawy, powoduje, że skarżącym nie przysługuje prawo pomocy (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2004 r., sygn. OZ 377/04).

W rozpatrywanej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 27 lutego 2009 r. umorzył postępowanie sądowe ze skargi Z. H., A. F., T. W., A. K., M. K., A. H., J. H. i J. H. wobec bezprzedmiotowości postępowania.

Z powyższych względów, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.