I SAB/Wa 165/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2537997

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2018 r. I SAB/Wa 165/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Polskiego Związku Działkowców (...) w (...) na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania nieruchomości postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz Polskiego Związku Działkowców (...) w (...) kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 22 marca 2018 r. Polski Związek Działkowców (...) w (...), reprezentowany przez radcę prawnego, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 sierpnia 2014 r. o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie prawa użytkowania nieruchomości, na których zlokalizowane są: Rodzinny Ogród Działkowy "(...)", Rodzinny Ogród Działkowy "(...)", Rodzinny Ogród Działkowy "(...)" i Rodzinny Ogród Działkowy "(...)".

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalanie w całości.

Zarządzeniem z dnia 12 lipca 2018 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej i organ do wskazania, czy przed wniesieniem skargi strona skarżąca wyczerpała tryb określony w art. 37 § 1 k.p.a. W razie gdy strona skarżąca wyczerpała tryb, wezwano ją do nadesłania kserokopii zażalenia/ponaglenia bądź odpisu wraz z dowodem jego złożenia w organie.

W piśmie z dnia 20 lipca 2018 r. pełnomocnik strony skarżącej wskazała, że został wyczerpany tryb określony w art. 37 § 1 k.p.a. Na dowód wyczerpania trybu dołączono postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2015 r., nr (...), którym rozpoznano zażalenie strony skarżącej na niezałatwienie sprawy w terminie.

W piśmie z dnia 24 lipca 2018 r. organ poinformował, że w terminie od dnia 5 grudnia 2017 r. (data złożenia zmodyfikowanego wniosku) do czasu złożenia skargi nie wpłynęło do Urzędu Dzielnicy (...) żadne pismo strony skarżącej w trybie określonym w art. 37 § 1 k.p.a.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej jako: p.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

1)

nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Stosownie do art. 37 § 3 pkt 1 ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Przy czym w stanie prawnym istniejącym do dnia 1 czerwca 2017 r. skuteczne wniesienie do Sądu skargi na bezczynność organu warunkowało uprzednie wystąpienie przez stronę z zażaleniem do organu wyższego stopnia.

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, że strona skarżąca pismem z dnia 6 maja 2015 r. wystąpiła w trybie art. 37 § 1 k.p.a. do Wojewody (...) z zażaleniem na bezczynność Prezydenta (...). Zażalenie zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...). Po rozpatrzeniu zażalenia SKO w (...) postanowieniem z dnia (...) września 2015 r., nr (...), uznało je za nieuzasadnione. Fakt ten ma istotne znaczenie, gdyż po wniesieniu ww. zażalenia, strona skarżąca wystąpiła pismem z dnia 2 czerwca 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia nabycia prawa użytkowania nieruchomości.

W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd nie mógł zatem uznać, że wyczerpanie trybu nastąpiło poprzez złożenie przez stronę skarżącą do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) zażalenia z dnia 6 maja 2015 r. na bezczynność Prezydenta (...) w rozpoznaniu przedmiotowego wniosku z dnia 27 sierpnia 2014 r., gdyż zażalenie to zostało skonsumowane poprzez złożenie wcześniejszej skargi z dnia 2 czerwca 2017 r. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta (...).

W konsekwencji należało uznać, że przed wniesieniem skargi strona skarżąca nie wystąpiła ze stosownym ponagleniem do organu wyższego stopnia w trybie art. 37 § 1 k.p.a., co czyni skargę niedopuszczalną.

Z tej przyczyny skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.