Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852266

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 lipca 2014 r.
I SAB/Wa 160/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Marciniak.

Sędziowie WSA: Dariusz Chaciński Emilia Lewandowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lipca 2014 r. sprawy ze skargi T. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.