Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903183

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 października 2011 r.
I SAB/Wa 156/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Gabriela Nowak (spr.).

Sędziowie WSA: Małgorzata Boniecka-Płaczkowska Jolanta Dargas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2011 r. sprawy ze skargi A. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.