Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1777611

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2015 r.
I SAB/Wa 14/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. G. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie nierozpoznania skargi na działanie Dyrekcji CPS Dzielnicy (...) postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem datowanym na dzień 10 grudnia 2014 r. T. G. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie nierozpoznania skargi na działanie Dyrekcji CPS Dzielnicy (...)

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) wniosło o jej odrzucenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Merytoryczne rozpatrzenie zasadności skargi poprzedzone jest w postępowaniu przed sądem administracyjnym badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot, oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejś z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co w konsekwencji prowadzi do odrzucenia skargi.

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Art. 3 § 2 tej ustawy stanowi, iż kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1.

decyzje administracyjne;

2.

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3.

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4.

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5.

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6.

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7.

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8.

bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1- 4a.

Treść skargi T. G. wskazuje, że przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) w przedmiocie nierozpoznania skargi na działanie Dyrekcji CPS Dzielnicy (...) tj. skargi powszechnej uregulowanej w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Z tego względu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w pkt 1 sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.