Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278987

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 7 stycznia 2013 r.
I SAB/Rz 5/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jacek Boratyn (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2013 r., na posiedzeniu niejawnym, wniosku M. Ł. o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego, w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora o Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku z nierozpoznaniem przez niego odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) kwietnia 2010 r., nr (...), dotyczącej płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na 2009 r. - postanawia - 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w całości, 2. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

M. Ł. złożyła wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawego.

Ze złożonego przez nią oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym wynika, że pozostaje ona we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem, oboje zaś utrzymują się ze świadczeń emerytalnych, w wysokości odpowiednio: 650,17 zł i 1 199, 86 zł miesięcznie brutto. Łączny dochód miesięczny brutto małżonków, wynoszący 1.850,03 zł, uzupełniają dotacje z funduszy wspólnotowych do produkcji rolnej, które zgodnie z oświadczeniem skarżącej przeznaczane są na koszenie traw i pielęgnację lasu (15 ha).

Jeżeli chodzi o posiadany majątek to skarżąca zadeklarowała: dom o pow. 200 m2 oraz nieruchomość rolną o areale 12,20 zł (powierzchnia pola uprawnego wynosi 9,3 ha, natomiast 2,9 ha jest przygotowywane pod zasadzenie lasu), a także samochód osobowy Polonez, rok prod. 1996 r.

Wydatki na utrzymanie domu, w ujęciu miesięcznym, a także zakup żywności, leków i środków czystości skarżąca oszacowała na kwotę 1.583 zł.

W piśmie procesowym z dnia 28 grudnia 2012 r. skarżąca dodała, że od 30 lat leczy się na cukrzycę, na dowód czego przedłożyła stosowne zaświadczenie.

Wpis od skargi w niniejszej sprawie wynosi, zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 21 grudnia 2012 r., 100 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 2012, poz. 270, z późn. zm. zwanej dalej: p.p.s.a.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym następuje w sytuacjach wyjątkowych i stanowi wyjątek od powszechnie obowiązującej zasady ponoszenia kosztów postępowania (art. 199 p.p.s.a.). Przyznawane jest ono bowiem w sytuacji, w której wnioskująca o nie osoba nie jest w stanie wygospodarować jakichkolwiek środków na pokrycie kosztów postępowania. Z tego też względu rozpoznając wniosek należy ocenić nie tylko możliwości i stan majątkowy wnioskodawcy, ale także potencjalną wysokość tychże kosztów.

W okolicznościach przedmiotowej sprawy nie sposób stwierdzić, że skarżąca nie jest w stanie partycypować w jakiejkolwiek części w kosztach zainicjowanego przez siebie postępowania, gdyż co prawda dochody w jej gospodarstwie domowym nie są wysokie - wynoszą 1.850,03 zł brutto miesięcznie, plus kwoty przyznanych płatności rolnych - jednakże wpis w niniejszej sprawie jest równy minimalnej wysokości wpisu w postępowaniu sądowoadministracyjnym, która wynosi 100 zł W tej sytuacji twierdzenie o niemożności pokrycia kosztów postępowania w jakiejkolwiek części nie znajduje uzasadnienia.

Dokonując oceny zasadności złożonego przez skarżącą wniosku nie sposób nie zauważyć jednak, że wniosła ona o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego nie tylko w niniejszej sprawie, ale także w trzech pozostałych, zawisłych przed tut. Sądem, w których wysokość wpisów wynosi łącznie 500 zł Z tego też względu należy stwierdzić, że uiszczenie wpisów we wszystkich sprawach może być dla niej znacznym obciążeniem, dlatego też zwolniono ją od kosztów sądowych w całości, odmawiając prawa pomocy w pozostałym zakresie, tj. w zakresie ustanowienia w sprawie profesjonalnego pełnomocnika.

Zwolnienie od kosztów sądowych odpowiada przyznaniu prawa pomocy w zakresie częściowym, które następuje, zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., gdy wnioskująca o nie osoba wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Taka sytuacja ma miejsce w niniejszym przypadku, dlatego też, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., w związku z art. 245 § 3 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.