Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721291

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 20 września 2019 r.
I SAB/Rz 15/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. N. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie w przedmiocie podatku od nieruchomości - postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. N. w piśmie z dnia 26 czerwca 2019 r. wniósł do tutejszego Sądu skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie niezałatwienia sprawy w terminie w przedmiocie podatku od nieruchomości.

Na podstawie zarządzeń Przewodniczącego Wydziału I skierowano do Skarżącego wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie numeru PESEL oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłki zawierające ww. wezwania zostały doręczone Skarżącemu w dniu 6 września 2019 r.

W piśmie z dnia 6 września 2019 r., skierowanym do tut. Sądu poprzez wiadomość e-mail, Skarżący stwierdził, że nie uiści kwoty 100 zł, ponieważ postępowanie dotyczące bezczynności organu stało się w jego ocenie bezprzedmiotowe z uwagi na wydanie przez SKO w Rzeszowie decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Jednym z warunków skutecznego wniesienia skargi jest uiszczenie wpisu sądowego, gdyż zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Skarga jest zaś pismem wszczynającym postępowanie w myśl art. 230 § 2 p.p.s.a.

Stosownie do treści art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3 tego artykułu, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Ponadto, zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pismo strony będącej osobą fizyczną powinno zawierać, w przypadku gdy jest pierwszym pismem w sprawie, numer PESEL. Gdy skarga jest obarczona brakami formalnymi, Skarżący jest wzywany do ich uzupełnienia w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego oraz do podania numeru PESEL zostało doręczone Skarżącemu w dniu 6 września 2019 r. Nie ulega wątpliwości, że w wyznaczonym terminie, który upływał w dniu 13 września 2019 r., Skarżący nie wykonał skierowanych do niego wezwań. W związku z powyższym braki formalne skargi nie zostały uzupełnione.

Wskazane przez Skarżącego przyczyny braku uiszczenia opłaty sądowej nie mają wpływu na sposób rozstrzygnięcia sprawy. Wobec braku uiszczenia wpisu sądowego oraz braku podania numeru PESEL, zaistniały przesłanki do odrzucenia skargi.

Mając na względzie powyższe, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia i odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.