Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278981

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2013 r.
I SAB/Ol 2/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Kantecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. na bezczynność organu administracji publicznej - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych postanawia:

I.

uznać się niewłaściwym do rozpoznania sprawy,

II.

sprawę przekazać według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

E. S. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na bezczynność organu administracji publicznej - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - dalej powoływana jako "p.p.s.a.") do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W wydanym na mocy § 3 art. 13 p.p.s.a. rozporządzeniu z dnia 28 sierpnia 2008 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazał rozpoznawanie spraw z zakresu działania m.in. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę. Według treści § 1 pkt 2 rozporządzenia - przekazanie obejmuje sprawy dotyczące umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 28-29 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W niniejszej sprawie zaskarżono bezczynność ww. organu. Jest to sprawa, której przedmiot nie dotyczy żadnej ze spraw wskazanych w § 1 pkt 2 powołanego rozporządzenia.

Do rozpoznania skargi właściwy jest więc Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - § 1 art. 13 p.p.s.a. rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 z późn. zm.) w związku z art. 13 § 2 p.p.s.a.

Stosownie do treści przepisu art. 59 § 1 p.p.s.a., jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Z tych względów, na podstawie art. 59 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.