Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278980

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 stycznia 2013 r.
I SAB/Lu 9/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Danuta Małysz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na bezczynność w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r. postanawia: - sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w postanowieniu z dnia 27 listopada 2012 r., sygn. akt I SAB/Lu 9/12, w ten sposób, że w sentencji słowo "zażalenie" zastąpić słowami "skargę kasacyjną".

Uzasadnienie faktyczne

Art. 156 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", stanowi, że sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (§ 1), przy czym o sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (§ 2).

Z mocy art. 166 p.p.s.a. przytoczone wyżej przepisy mają odpowiednie zastosowanie do postanowień.

Pojęcie oczywistej omyłki nie jest zdefiniowane w przepisach prawa, jednak nie ulega wątpliwości, a potwierdzają to także wypowiedzi doktryny i orzecznictwo sądów administracyjnych, że chodzi o różnego rodzaju omyłki, które nie są błędami rachunkowymi czy niedokładnościami lub błędami pisarskimi, ale są do nich podobne, a jednocześnie mają charakter oczywisty, tj. niebudzący wątpliwości, bezsporny, pewny. Oczywistość omyłki może wynikać z samej jej natury, jak również z porównania z innymi niebudzącymi wątpliwości okolicznościami.

W kontekście powyższego podnieść należy, że w dniu 22 października 2012 r. wpłynęło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie pismo skarżącego M. S., dotyczące spraw I SA/Lu 718/12 i I SAB/Lu 9/12, oznaczone jako "zażalenie na postanowienia WSA w Lublinie z 26 września 2012 r. oraz 22 października 2012 r. (...)".

W, odnoszącym się niewątpliwie do wskazanego pisma, postanowieniu z dnia 27 listopada 2012 r. dla określenia tego pisma Sąd w sentencji użył nazwy "zażalenie", tj. oznaczenia użytego przez skarżącego, gdy jednocześnie w uzasadnieniu tego postanowienia jednoznacznie i kilkakrotnie wyjaśnił, że pismo, o którym mowa, potraktował jako skargę kasacyjną i, jako skargę kasacyjną, odrzucił na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Opisana sytuacja wskazuje, że użycie w sentencji postanowienia słowa "zażalenie" nastąpiło wskutek oczywistej omyłki - mechanicznego powielenia przez Sąd nazwy pisma w tymże piśmie podanej, gdy w istocie, co w świetle uzasadnienia postanowienia nie może budzić żadnych wątpliwości, Sąd traktował to pismo jako skargę kasacyjną i o skardze kasacyjnej rozstrzygał.

Sprostowanie omyłki, o której mowa, uznać zatem należy za dopuszczalne w świetle art. 156 § 1 p.p.s.a.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.