Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278979

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 30 stycznia 2013 r.
I SAB/Lu 10/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Kwiatek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie - postanawia - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2012 r. WSA odrzucił skargę kasacyjną M. S. wniesioną od postanowienia tutejszego Sądu odrzucającego jego skargę na bezczynność organu.

Odpis postanowienia z uzasadnieniem i stosownym pouczeniem o trybie i terminie wniesienia zażalenia został skarżącemu doręczony w dniu 27.12. 2012 r.

W dniu 3 stycznia 2013 r. skarżący (za pośrednictwem poczty) złożył przez siebie sporządzone i podpisane zażalenie na postanowienia z dnia 10 października 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a.") -zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Oznacza to, że powyższego wymogu nie stosuje się, gdy zażalenie sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli zażalenie wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka oraz, że zażalenie w sprawach obowiązków podatkowych może być również sporządzone przez doradcę podatkowego.

W niniejszej sprawie skarżący sporządził zażalenie osobiście pomimo, że został prawidłowo pouczony o sposobie sporządzenia zażalenia i terminie jego wniesienia.

Zgodnie z art. 197 § 2 p.p.s.a., do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Zgodnie natomiast z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 197 § 2 w związku z art. 178 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.