I SAB/Kr 4/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2629321

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 września 2018 r. I SAB/Kr 4/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Inga Gołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 5 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia J. J. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z 30 lipca 2018 r. sprawie ze skargi J. J. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta postanawia: odrzucić zażalenie na zarządzenie z 30 lipca 2018 r., sygn. akt I SAB/Kr 4/18.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 9 marca 2018 r. Sąd wydał postanowienie, w którym odrzucił skargę J. J. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie decyzji dotyczącej podatku rolnego. W piśmie z 23 marca 2018 r. skarżący złożył zażalenie na ww. postanowienie.

Zarządzeniem z 29 marca 2018 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego o uiszczenie wpisu sądowego od złożonego zażalenia z 23 marca 2018 r. W piśmie z 6 kwietnia 2018 r. skarżący wniósł zażalenie na ww. zarządzenie.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 5 lipca 2018 r., sygn. akt: II FZ 400/18 oddalił zażalenie na ww. zarządzenie z 29 marca 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie z 9 marca 2018 r., sygn. akt: I SAB/Kr 4/18.

Zarządzeniem z 30 lipca 2018 r. wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z 29 marca 2018 r. W piśmie z 9 sierpnia 2018 r. skarżący wniósł zażalenie m.in. na ww. zarządzenie z 30 lipca 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Powyższe zażalenie wniesione w piśmie z 9 sierpnia 2018 r. podlega odrzuceniu, bowiem, zażalenie na ponowne wezwanie do uiszczenia wpisu jest niedopuszczalne. Zarządzenie z 29 marca 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego jest prawomocne, bowiem Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na to zarządzenie. W tej sytuacji, nie przysługuje od niego środek zaskarżenia. Skierowane do skarżącego wezwanie w wykonaniu zarządzenia z 30 lipca 2018 r. nie stanowiło zatem zarządzenia w sensie procesowym (w rozumieniu art. 227 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 dalej-p.p.s.a.), a jedynie-w następstwie oddalenia zażalenia na zarządzenie z 29 marca 2018 r.-wezwanie do wykonania prawomocnego zarządzenia. Wezwanie to ma charakter czynności materialno-technicznej i nie mieści się w kategorii zarządzeń podlegających zaskarżeniu (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 stycznia 2012 r., sygn. akt: II GZ 545/11).

W tej sytuacji, zażalenie na to wezwanie wniesione przez skarżącego pismem z 9 sierpnia 2018 r., należało odrzucić jako niedopuszczalne.

Mając powyższe rozważania na uwadze, Sąd na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.