Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721920

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 24 września 2019 r.
I SAB/Kr 10/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesław Kuśnierz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. N. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie rozpoznania zarzutów dotyczących zajęcia rachunku bankowego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

L. N. (dalej: Skarżący), działając przez pełnomocnika - doradcę podatkowego, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie rozpoznania zarzutów dotyczących zajęcia rachunku bankowego W wykonaniu zarządzenia Referendarza Sądowego z dnia 18 czerwca 2019 r. wezwano Skarżącego o usunięcie braków formalnych skargi przez przedłożenie stosownego pełnomocnictwa do występowania przed WSA w Krakowie lub sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z kolei w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 27 czerwca 2019 r. wezwano Skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka pocztowa zawierająca powyższe wezwanie i odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu została doręczona pełnomocnikowi Skarżącego dnia 8 lipca 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu, ponieważ jej braki formalne nie zostały uzupełnione a wpis sądowy od skargi nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej: p.p.s.a.) Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a. skarga kierowana do sądu administracyjnego powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym.

Stosownie do art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Z kolei zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, w tym opłata, o której mowa w art. 235a. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania.

Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Przesyłka pocztowa zawierająca wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez złożenie stosownego pełnomocnictwa do występowania przed WSA w Krakowie lub sądami administracyjnymi, a także odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, w terminie 7 dni od daty doręczenia, pod rygorem odrzucenia skargi, została doręczona pełnomocnikowi Skarżącego dnia 8 lipca 2019 r.

Zatem termin do usunięcia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu upłynął z dniem 15 lipca 2019 r. W tym terminie nie uzupełniono braku formalnego skargi, nie uiszczono również wpisu.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.