I SAB/Ke 4/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2438375

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 lutego 2018 r. I SAB/Ke 4/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rojek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia W. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 7 grudnia 2017 r. o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w sprawie ze skargi W.L. na przewlekłość Prezydenta Miasta K. w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach zarządzeniem z 7 grudnia 2017 r. pozostawił bez rozpoznania wniosek W. L. o uchylenie postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

W. L. złożył zażalenie na powyższe zarządzenie. W związku z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach przesłał stronie skarżącej odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Pismo doręczono skarżącemu 26 stycznia 2018 r. W terminie do dokonania tej czynności, czyli do 2 lutego 2018 r. skarżący nie uiścił wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) zażalenie, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.