Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 789564

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
I SAB/Go 32/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Zbigniew Kruszewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 4 kwietnia 2011 r. wniosku S.B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi S.B. na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie odwołania od decyzji odmawiającej w całości uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za luty 2005 r. postanowił: odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 16 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim umorzył postępowanie ze skargi S.B. na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej. Postanowienie, wobec niezaskarżenia go przez żadną ze stron, stało się prawomocne od 15 lutego 2011 r. (postanowienie o stwierdzeniu prawomocności - k. 48v)

16 lutego 2011 r. skarżąca wystąpiła z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego. W piśmie z tego samego dnia wyjaśniła, że wnosi o przyznanie prawa pomocy w związku z wniesieniem skargi kasacyjnej przez Dyrektora Izby Skarbowej.

Wniosek skarżącej podlegał oddaleniu z następujących przyczyn.

Postępowanie w przedmiocie prawa pomocy jest postępowaniem o charakterze wnioskowym (art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm., dalej: "p.p.s.a."). Jest ono inicjowane wnioskiem, w którym strona wskazuje zakres żądanego prawa pomocy. Zakres ten jest wiążący dla sądu (lub referendarza sądowego).

Skarżąca w niniejszej sprawie wniosła o prawo pomocy w zakresie całkowitym już po uprawomocnieniu postanowienia o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego, co jednak nie stało formalnie na przeszkodzie wystąpieniu z takim wnioskiem (por. np. post. NSA z 28 lipca 2009 r. I OZ 745/09 LEX 552405). Prawomocność orzeczenia kończącego postępowanie nie stanowiła również przesłanki odmowy przyznania prawa pomocy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.