I SAB/Go 1/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2786098

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2020 r. I SAB/Go 1/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Niedzielski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia (...) r. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (...) w przedmiocie rozpoznania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 20 listopada 2019 r. wniosło bezpośrednio do tut. Sądu skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (...) w przedmiocie rozpoznania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku do towarów i usług. Skargę w dniu 22 listopada 2019 r. przekazano ww. organowi (UPP- karta 64 akt sąd.), zobowiązując go do nadesłania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Zarządzeniem z 2 stycznia 2020 r. wezwano spółkę do udzielenia informacji - w terminie 7 dni - czy przed wniesieniem skargi do sądu złożyła w trybie art. 141 § 1 Ordynacji podatkowej, ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia, pod rygorem przyjęcia przez Sąd, że wskazany środek nie został przez skarżącą w sprawie złożony oraz do podpisania skargi.

W odpowiedzi spółka w piśmie z (...) stycznia 2020 r. stwierdziła, że wniosła skargę do organu wyższego stopnia tj. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej (...). Jednocześnie nadesłała podpisaną przez J.R. oraz A.F. skargę. Zarządzeniem z 21 stycznia 2020 r. wezwano spółkę do usunięcia braków formalnych skargi - w terminie 7 dni - pod rygorem jej odrzucenia, poprzez nadesłanie dokumentu określającego umocowanie ww. osób do reprezentowania spółki (odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS). Nadto wezwano skarżącą do nadesłania dowodu nadania ponaglenia złożonego do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w trybie art. 141 § 1 Ordynacji podatkowej, pod rygorem przyjęcia, że wskazany środek nie został złożony. Jednocześnie zobowiązano Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, do nadesłania ponaglenia.

Wezwania doręczono stronie skarżącej 22 stycznia 2020 r. (UPD - karta 103 akt. sąd.). W odpowiedzi udzielonej w piśmie z (...) stycznia 2020 r. spółka zaznaczyła, że pismo było kierowane do Ministerstwa Finansów, które przesłało je dalej do Dyrektora Administracji Skarbowej. W załączeniu przedłożono pismo zatytułowane "skarga na działanie urzędu skarbowego w (...)" skierowane do Ministerstwa Finansów. Skarżąca spółka nie przedłożyła odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS.

Z kolei Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w załączeniu do pisma z (...) stycznia 2020 r. nadesłał pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z (...) listopada 2019 r. Pismem tym, Szef KAS przekazał ww. skargę - wniesioną jak stwierdził poprzez platformę e - puap 20 listopada 2019 r. - Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

W dniu 15 stycznia 2020 r. spółka wniosła pismo zatytułowane "skarga na działanie urzędu skarbowego w (...)" za pośrednictwem e - puap, do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skargę należało odrzucić.

Na wstępie wyjaśnić należy, że stosownie do treści art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), dalej zwaną p.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (§ 1). Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie (§ 2). Zgodnie z regulacją art. 53 § 2b p.p.s.a. skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

W sprawie należało zatem wpierw ustalić, czy przed wniesieniem skargi do sądu na przewlekłe prowadzenie postępowania tj. przed 20 listopada 2019 r., spółka wniosła ponaglenie do właściwego organu, którym w odniesieniu do Naczelnika Urzędu Skarbowego jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, jako organ wyższego stopnia (art. 141 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 25 ust. 3 ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej).

Ocena zgromadzonych w sprawie akt dowodzi, że taki środek nie został przed wniesieniem skargi do sądu złożony. Skarżący, co warte odnotowania, pozostał bierny na wezwanie Sądu z 22 stycznia 2020 r. o nadesłanie dowodu nadania ponaglenia złożonego do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Wskazał jedynie, że pismo było kierowane do Ministerstwa Finansów, które przesłało je dalej do Dyrektora Administracji Skarbowej. Wzywany o nadesłanie ponaglenia Dyrektor Izby Administracji Skarbowej przekazał z kolei pismo Szefa KAS, przekazujące 25 listopada 2019 r. Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej skargę wniesioną przez platformę e - puap 20 listopada 2019 r., na działanie urzędu skarbowego, a także skargę tej samej treści skierowaną już bezpośredniego do niego za pośrednictwem ww. środka komunikacji elektronicznej w dniu 15 stycznia 2020 r.

Przyjmując zatem że pismo zatytułowane "skarga na działanie urzędu skarbowego w (...)" miało w istocie stanowić ponaglenie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego należy stwierdzić, że spółka nie wyczerpała środków zaskarżenia przed wniesieniem skargi do sądu. Bo choć z pisma Szefa KAS wynika, że pismo to, po raz pierwszy, zostało wniesione 20 listopada 2019 r., a zatem w dniu wniesienia także skargi do sądu, to zostało wniesione do niewłaściwego organu tj. Ministra Finansów, na co zresztą sama wskazuje skarżąca spółka w piśmie z (...) stycznia 2020 r. Tymczasem w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że złożenie pisma do organu niewłaściwego nie powoduje zachowania terminu. Za datę złożenia pisma liczyć należy wówczas dzień, w którym zostało ono przekazane (data nadania) do organu właściwego (por. postanowienia NSA z dnia 8 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1051/15; z dnia 9 lutego 2016 r., sygn. akt II GZ 41/16; z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt I OZ 1492/15, publ. w CBOSA). Tym dniem w niniejszej sprawie, mając na uwadze pismo przekazujące, jest dzień 25 listopada 2019 r. Zatem pierwsze z pism zatytułowanych "skarga na działanie urzędu skarbowego w (...)" nie mogło spełnić roli wniesionego w terminie ponaglenia. Także kolejne istniejące w aktach pismo zatytułowane "skarga na działanie urzędu skarbowego w (...)" przesłane już przez stronę przez e - puap bezpośrednio do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, z uwagi na datę jego nadania tj. 15 stycznia 2020 r., nie można uznać za wniesione w terminie ponaglenie.

W świetle powyższego należy zatem przyjąć, że przed wniesieniem skargi do sądu tj. przed dniem 20 listopada 2019 r., strona nie wniosła do właściwego organu ponaglenia o którym, mowa art. 53 § 2b p.p.s.a. Skarżący nie wskazał także w toku sprawy na okoliczności, które te ustalenia mogłyby podważyć.

W konsekwencji, skarga z (...) listopada 2019 r. jest przedwczesna, a zatem niedopuszczalna w rozumieniu art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Na marginesie zaznaczyć należy, że skarżący, pomimo wezwania, nie usunął braku formalnego skargi z (...) listopada 2019 r. poprzez nadesłanie dokumentu określającego umocowanie J.R. oraz A.F. do reprezentowania spółki (odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS), co również obligowałoby Sąd do jej odrzucenia.

Z tego też względu Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.