Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 24 października 2005 r.
I SAB/Gd 4/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.B. na bezczynność Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie nie wydania postanowienia w sprawie zgłoszonych zarzutów dotyczących prowadzonej egzekucji administracyjnej postanawia: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący B.B. pismem z dnia 13 czerwca 2005 r. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o pomoc w odzyskaniu niesłusznie zabranej mu przez ZUS kwoty 2.591 zł 10 gr., podkreślając, iż ZUS nie reaguje na jego pisma, a tym samym nie ma on możliwości dokładnego wyjaśnienia powodu zabrania mu wymienionej kwoty wynagrodzenia. Wobec tak sprecyzowanej skargi Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia skargi. Pismem z dnia 21 czerwca 2005 r. B.B. wyjaśnił, iż skarży ZUS za brak odpowiedzi i działania w związku z postanowieniem Izby Skarbowej z dnia (...), którym Dyrektor Izby Skarbowej uchylił zaskarżone orzeczenie organu egzekucyjnego-Dyrektora ZUS nr (...) z dnia (...) i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

W tej sytuacji Sąd niniejsze pismo potraktował jako skargę na bezczynność ZUS.

Wojewódzki Sąd Administracyjny badając zasadność skargi ustalił, że w wyniku ponownego rozpoznania sprawy Dyrektor Oddziału ZUS, po uprzednim otrzymaniu stanowiska wierzyciela, postanowieniem z dnia (...) przywrócił termin do zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej wobec B.B. na podstawie tytułów wykonawczych nr (...) i uznał zgłoszone przez B.B. zarzuty za bezzasadne.

W świetle powyższego należało stwierdzić, iż postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe, albowiem ZUS podjął ww. czynności w sprawie.

Ponadto podkreślić należy fakt, iż na etapie rozpoznawania skargi na bezczynność organu, Sąd nie zajmuje stanowiska w kwestiach merytorycznych dotyczących sprawy, co do której organ dopuścił się bezczynności. Stosownie bowiem do art. 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4 zobowiązuje jedynie organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

Z wymienionych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na mocy art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.