Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 16 września 2005 r.
I SAB/Bk 2/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Lewkowicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 16 września 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Komisji Emerytów i Rencistów (...) w A. na bezczynność Rady Miejskiej w A. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 lipca 2005 r. wysłanym na podany w skardze adres Sąd wezwał podpisanego pod skargą E. K. do nadesłania odpisu skargi, do złożenia dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie do jednoosobowego podpisania skargi,

a także wypowiedzenia się, czy skarżący przed wniesieniem skargi wzywał organ do usunięcia naruszenia prawa.

Wezwanie doręczone zostało stronie 13 lipca 2005 r.

W zakreślonym przez Sąd terminie 7 dni uzupełniony został jedynie brak formalny skargi w postaci nadesłania jej odpisu. Pozostałych braków skargi nie uzupełniono. Nadesłany przez p. E. K. wyciąg ze Statutu (...) z zapisem, że "ponadto jednostką organizacyjną w ramach struktur problemowych Związku jest Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, który zrzesza regionalne sekcje emerytów i rencistów" nie dowodzi, że istnieje komisja, która wniosła skargę do Sądu i że podpisany pod skargę E. K. jest upoważniony do podpisania skargi. Z pisma (...) w A. z dnia 28 czerwca 2005 r. skierowanego do Burmistrza Miasta A. wynika, że Pan E. K. nie jest i nigdy nie był Przewodniczącym (...), a przy Oddziale A. nie istnieje Komisja Emerytów i Rencistów.

Brak jest też danych wskazujących, że skarżący wzywał organ gminy do usunięcia naruszenia prawa.

W tej sytuacji Sąd w oparciu o przepis art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.