Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 25 kwietnia 2005 r.
I SAB/Bk 1/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Presnarowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział I po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Komisji Emerytów i Rencistów (...) na bezczynność Rady Miejskiej w A. w przedmiocie niepodejmowania uchwały w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 kwietnia 2005 r. skarżący P. E. K. został wezwany przez Sąd do uzupełnienia w terminie tygodniowym braków formalnych skargi złożonej w dniu 25 lutego 2005 r., przez między innymi złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie do jednoosobowego podpisania skargi (wyciąg z rejestru sądowego, statut Komisji), ewentualnie o podpisanie skargi zgodnie z art. 205 § 1 i art. 73 1 k.s.h. - pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie, zgodnie z potwierdzeniem odbioru, zostało doręczone skarżącemu w dniu 13 kwietnia 2005 r. W zakreślonym terminie skarżący nie usunął braków skargi.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270, ze zm.), Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W tej sytuacji Sąd, stosując przepisy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 cytowanej wyżej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.