Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278978

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 22 stycznia 2013 r.
I SAB/Bd 66/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. R. na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie niezałatwienia wniosku postanowił: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Strona wniosła skargę na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. polegającą na niezałatwieniu jej wniosku z dnia (...) w sprawie o sygn. akt (...) (w piśmie z (...) podano sygn. (...)). Skarga nie została podpisana przez skarżącą, widniejący na niej podpis został umieszczony za pomocą kalki.

W odpowiedzi na skargę Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w B. wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a więc stosownie do art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. - powinna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Brak podpisu jest brakiem formalnym skargi, który może być uzupełniony w wyniku wezwania Sądu. W związku z powyższym, zgodnie z zarządzeniem z 20 listopada 2012 r., Sąd wezwał (wezwanie z dnia 26 listopada 2012 r., skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi, ewentualnie nadesłanie podpisanego odpisu skargi w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieuzupełnienie powyższego braku skargi w zakreślonym terminie spowoduje jej odrzucenie. Ponadto Sąd zarządzeniem z dnia 20 listopada 2012 r. wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia w terminie 7 dni braków skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 100 zł pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego oraz wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi Sądu z dnia 26 listopada 2012 r., zostały doręczone stronie w dniu 3 grudnia 2012 r., (k-10 akt sądowych). Na podstawie akt sprawy sądowej ustalono, że strona nie dokonała wpłaty wpisu oraz nie uzupełniła braków w zakreślonym, siedmiodniowym terminie, który w stosunku do niej upłynął z dniem 10 grudnia 2012 r.).

Na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma, jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. W przedmiotowej sprawie wpis nie został uiszczony, pomimo prawidłowego wezwania. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 powyższej ustawy stanowiącym, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponadto zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie uzupełniono jej braków formalnych.

Mając na względzie powyższe, na podstawie ww. przepisów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.